Stt Họ tên – Chức vụ Phụ trách
01 DSC05376

Nguyễn Huy Hiệu
Cử nhân Tiếng Anh
Chuyên viên
38295299 (Ext. 15)
0983100307
* Phụ trách các đầu việc:

– Báo cáo tổng hợp (1)

– Bảo hiểm xã hội (1)

– Thủ tục công tác trong và ngoài nước (2)

– Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (2)

– Chế độ hưu trí, nghỉ hết tuổi lao động, nghỉ việc và tuất (2)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

– Thư ký Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Huy Nhựt (1)

– Bảo vệ chính trị nội bộ (1)

– Công tác quân sự, quốc phòng (2)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

– Tổ chức bộ máy (1)

– Tổ chức sự kiện (1)

02 DSC05446

Nguyễn Minh Trí
Cử nhân Công nghệ
thông tin
Chuyên viên
38229272 (Ext. 18)
0913794837
 

* Phụ trách các đầu việc:

– Tuyển dụng (1)

– Quản lý, cập nhật dữ liệu nhân sự (1)

– Quản trị nội dung cổng thông tin UEH (2)

– Quản lý giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm (2)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Định biên (1)

– Tổ chức sự kiện (1)

– Báo cáo tổng hợp (1)

– Thi đua, khen thưởng – Kỷ luật (1)

 03 DSC05448

Võ Tiến Anh
Cử nhân Kinh tế và Cử nhân Luật
Chuyên viên
38229272 (Ext. 14)
0926989879
anhvt@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

– Pháp chế (1)

– Điều động, luân chuyển (2)

– Công tác quân sự, quốc phòng (2)

– Thủ tục kéo dài thời gian làm việc (2)

– Lương, TNTT UEH, nâng chuyển ngạch, phụ cấp (2)

– Lập dự toán và thanh, quyết toán (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Tổ chức sự kiện (1)

– Quy hoạch cán bộ (1)

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm (1)

– Thư ký Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hoài (1)

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Bảo hiểm xã hội (1)

* Công tác khác:

– Chủ tịch Công đoàn phòng

– Trung đội trưởng Trung đội Dân quân tự vệ UEH

04

Lê Đồng Dư
Cử nhân Luật
Chuyên viên
38229272 (Ext. 15)
0938977556
duld@ueh.edu.vn
* Phụ trách đầu việc:

– Thư ký Hiệu trưởng (1)

– Hệ thống dữ liệu dùng chung UEH (1)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Pháp chế (1)

– Thi đua, khen thưởng – Kỷ luật (1)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

– Tổ chức sự kiện (1)

– Lịch công tác tuần UEH; lịch trực lễ, Tết (3)

* Công tác khác:

– Đội phó đội Phòng cháy chữa cháy UEH

05
Phan Ngọc Mai
Cử nhân Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 17)
0906613276
maipn@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ viên chức (2)

– Hệ thống quản lý chất lượng [ISO 9001:2015] (2)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Pháp chế (1)

– Tuyển dụng (1)

– Tổ chức sự kiện (1)

– Báo cáo tổng hợp (1)

– Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)

– Thư ký Phó Hiệu trưởng Phan Thị Bích Nguyệt (1)

– Lập dự toán và thanh, quyết toán (3)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

– Đánh giá viên chức (1)

– Xây dựng kế hoạch chiến lược (1)

06
Nguyễn Thị
Hồng Phượng
Cử nhân Kinh tế
Chuyên viên
38295299 (Ext. 12)
01682522688
phuongnth@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

– Thi đua, khen thưởng – Kỷ luật (1)

– Hoạt động các viện, trung tâm, công ty (2)

– Quản lý hệ thống chỉ dẫn của UEH (2)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

– Định biên (1)

– Tổ chức bộ máy (1)

– Đánh giá viên chức (1)

– Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)

– Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (2)

– Tổ chức sự kiện (1)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

– Xây dựng kế hoạch chiến lược (1)

07
Nguyễn Quang Bình
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 12)
0917693986
binhnq@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

– Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước (1)

– Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (2)

– Quản trị website đơn vị (2)

– Quản lý việc tin học hóa các đầu việc của UEH (2)

– Chế độ nghỉ trong năm (3)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

– Định biên (1)

– Tuyển dụng (1)

– Tổ chức sự kiện (1)

– Báo cáo tổng hợp (1)

– Quản lý, cập nhật dữ liệu nhân sự (1)

– Quản trị nội dung cổng thông tin UEH (2)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

– Lịch công tác tuần UEH; lịch trực lễ, Tết (3)

08 DSC05400

Phan Thị Giang Hương
Cử nhân Quản trị
kinh doanh
Cán sự
38295299 (Ext. 18)
0988176304
gianghuong@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

– Văn thư, lưu trữ (2)

– Đón tiếp các đoàn khách trong nước (2)

– Thiết kế, cấp bảng tên viên chức, cấp giấy xác nhận viên chức (3)

– Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị (3)

– Lịch công tác tuần UEH; lịch trực lễ, Tết (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Tổ chức sự kiện (1)

– Công tác lễ tân (2)

– Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (2)

– Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (2)

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Quản lý, cập nhật dữ liệu nhân sự (1)

– Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ viên chức (2)

– Sao y văn bằng, chứng chỉ; sao lục văn bản, hồ sơ (2)

* Công tác khác:

– Phó Chủ tịch Công đoàn phòng

09 DSC05394

Huỳnh Thị Ngọc Ngân
Cao đẳng Kinh tế
Cán sự
38295299 (Ext. 17)
0972937385
nganhtn@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý hệ thống tặng phẩm UEH (2)

– Sao y văn bằng, chứng chỉ; sao lục văn bản, hồ sơ (2)

– Kê khai tài sản (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Tổ chức sự kiện (1)

– Văn thư, lưu trữ (2)

– Công tác lễ tân (2)

– Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (2)

– Đón tiếp các đoàn khách trong nước (2)

– Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (2)

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Quản lý, cập nhật dữ liệu nhân sự (1)

– Quản lý dấu, chữ ký lãnh đạo (1)

– Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ viên chức (2)

– Sao y văn bằng, chứng chỉ; sao lục văn bản, hồ sơ (2)

10
DSC0545
 
Lý Thị Tuyết Loan
Nhân viên
38295299 (Ext. 14)
0909150015
loantchc@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý dấu, chữ ký lãnh đạo (1)

– Quản lý chứng chỉ UEH (2)

– Công tác lễ tân (2)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Tổ chức sự kiện (1)

– Đón tiếp các đoàn khách trong nước (2)

– Sao y văn bằng, chứng chỉ; sao lục văn bản, hồ sơ (2)

– Hoạt động các viện, trung tâm, công ty (2)

– Thiết kế, cấp bảng tên và các loại giấy tờ, xác nhận người học (3)

11 Studio Session-031

Phạm Tấn Phát
Nhân viên
38295299 (Ext. 16)
0918378931
phattchc@ueh.edu.vn
* Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Thủ tục công tác trong và ngoài nước (2)

– Đón tiếp các đoàn khách trong nước (2)

– Văn thư, lưu trữ (2)

– Lập dự toán và thanh, quyết toán (3)

– Giao nhận tài liệu, văn bản của đơn vị (3)

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Tuyển dụng (1)

– Tổ chức sự kiện (1)

– Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (2)

– Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (2)

– Sao y văn bằng, chứng chỉ; sao lục văn bản, hồ sơ (2)