Họ tên – Chức vụ
Nhiệm vụ được phân công

CN7A0618

Vũ Minh Thoan
DĐ: 0913703780
 

– Tổ trưởng Tổ Xe;- Quản lý xe: Toyota 4 chổ, biển số: 51A-010.32;
– Phục vụ công tác của Hiệu trưởng Nguyễn Đông Phong;

DSC05364

Lâm Văn Hưng
DĐ: 0913644042
 

– Nhân viên lái xe;
– Quản lý xe: Toyota 15 chỗ, biển số: 51M-001.80.

Nguyễn Khánh Lân
DĐ: 0908003848
– Nhân viên lái xe;
– Quản lý xe: Nissan 7 chỗ, biển số: 50M-001.41;
– Phục vụ công tác của Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hoài; Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thế Hoàng.

Studio Session-022

Nguyễn Tấn Phát
DĐ: 0908153560
 

– Nhân viên lái xe;
– Quản lý xe: Toyota 15 chỗ, biển số: 51M-006.83.
DSC05367

Nguyễn Hữu Phước
DĐ: 0913650112
– Nhân viên lái xe;
– Quản lý xe: Toyota 7 chổ, biển số: 50M-005.95;
– Phục vụ công tác của Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Huy Nhựt.
Studio Session-024
Nguyễn Văn Lộc
DĐ: 0918444487
– Nhân viên lái xe;
– Quản lý xe: Toyota 4 chổ, biển số: 50A-011.40;
– Phục vụ công tác của Chủ tịch Hội đồng tư vấn Nguyễn Ngọc Định; Phó Hiệu trưởng Phan Thị Bích Nguyệt.