Stt

Họ tên – Chức vụ

Phụ trách

01

DSC05439

 Nguyễn Quốc Khanh
Tiến sĩ Kinh tế
Trưởng phòng
38244335
0913620122
qk@ueh.edu.vn
* Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Tổ chức – Hành chính

* Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

– Phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy;

– Quy hoạch và bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm cán bộ;

– Định biên;

– Xây dựng kế hoạch chiến lược;

* Công tác khác:

– Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự UEH.

02

DSC05462

 Cao Văn Tiến
Thạc sĩ Kinh tế
Phó Trưởng phòng
38295299 (Ext. 11)
0913910493
vantien@ueh.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc:

– Hành chính, tổng hợp, thống kê;

– Hệ thống quản lý chất lượng UEH;

– Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kỷ niệm chương;

– Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

– Cổng thông tin UEH/TCHC, hệ thống LCD/LED;

– Văn thư, lưu trữ;

– Bảo vệ chính trị nội bộ;

– Quân sự, quốc phòng;

– Các công việc khác do Trưởng phòng giao/ủy quyền.

* Phụ trách Đội Bảo vệ và Trung đội Tự vệ UEH

* Công tác khác:

– Giám đốc công ty TNHH MTV In Kinh tế;

– Phó Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự UEH.

Bí thư chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính.

 03

Studio Session-101

Nguyễn Thị Đoan Trân
Thạc sĩ Kinh tế
Phó Trưởng phòng
38229272 (Ext. 11)
0908940035
doantran@ueh.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc

– Tuyển dụng;

– Đánh giá, điều động, luân chuyển;

– Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước;

– Chế độ, chính sách;

– Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Giảng viên cao cấp/chính; Chuyên viên cao cấp/chính và tương đương;

– Tổ chức sự kiện;

– Thống kê, dữ liệu nhân sự;

– Công tác pháp chế;

– Lễ tân;

– Hoạt động các viện, trung tâm, công ty;

– Các công việc khác do Trưởng phòng giao/ủy quyền.

* Phụ trách Tổ Xe

* Công tác khác:

Phó Bí thư chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính.