Tổ văn phòng

Stt Họ tên – Chức vụ Phụ trách
01  

Nguyễn Huy Hiệu
Cử nhân Tiếng Anh
Chuyên viên
38295299 (Ext. 15)
0983100307
* Phụ trách các đầu việc:

 • Báo cáo tổng hợp (1)
 • Bảo hiểm xã hội (1)
 • Thủ tục công tác trong và ngoài nước (2)
 • Chế độ hưu trí, nghỉ hết tuổi lao động, nghỉ việc và tuất (2)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Thư ký Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Huy Nhựt (1)
 • Bảo vệ chính trị nội bộ (1)
 • Công tác quân sự, quốc phòng (2)
 • Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (2)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Tổ chức bộ máy (1)
 • Tổ chức sự kiện (1)
02

Nguyễn Minh Trí
Thạc sĩ Hệ thống
thông tin
Chuyên viên
38229272 (Ext. 18)
0913794837
 

* Phụ trách các đầu việc:

 • Tuyển dụng (1)
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu nhân sự (1)
 • Quản trị nội dung cổng thông tin UEH (2)
 • Quản lý giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm (2)
 • Quản trị website đơn vị (2)
 • Quản lý việc tin học hóa các đầu việc của UEH  (2)
 • Chế độ nghỉ trong năm (3)
 • Cấp giấy xác nhận viên chức (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Định biên (1)
 • Tổ chức sự kiện (1)
 • Báo cáo tổng hợp (1)
 • Thi đua, khen thưởng – Kỷ luật (1)
 03

Võ Tiến Anh
Thạc sĩ Luật kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 14)
0926989879
anhvt@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

 • Pháp chế (1)
 • Điều động, luân chuyển (2)
 • Công tác quân sự, quốc phòng (2)
 • Lương, TNTT UEH, nâng chuyển ngạch, phụ cấp (2)
 • Lập dự toán và thanh, quyết toán (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Tổ chức sự kiện (1)
 • Quy hoạch cán bộ (1)
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm (1)
 • Thư ký Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hoài (1)
 • Thủ tục kéo dài thời gian làm việc (2)

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Bảo hiểm xã hội (1)

* Công tác khác:

 • Chủ tịch Công đoàn phòng
 • Trung đội trưởng Trung đội Dân quân tự vệ UEH
04  

Lê Đồng Dư
Cử nhân Luật
Chuyên viên
38229272 (Ext. 15)
0938977556
duld@ueh.edu.vn
* Phụ trách đầu việc:

 • Thư ký Hiệu trưởng (1)
 • Hệ thống dữ liệu dùng chung UEH (1)
 • Lịch công tác tuần UEH; lịch trực lễ, Tết (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Pháp chế (1)
 • Thi đua, khen thưởng – Kỷ luật (1)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Tổ chức sự kiện (1)
05  

Phan Ngọc Mai
Cử nhân Kinh tế
Chuyên viên
38229272 (Ext. 17)
0906613276
maipn@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

 • Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ viên chức (2)
 • Hệ thống quản lý chất lượng [ISO 9001:2015] (2)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Pháp chế (1)
 • Tuyển dụng (1)
 • Tổ chức sự kiện (1)
 • Báo cáo tổng hợp (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Thư ký Phó Hiệu trưởng Phan Thị Bích Nguyệt (1)
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (2)
 • Lập dự toán và thanh, quyết toán (3)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Đánh giá viên chức (1)
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược (1)
06
Nguyễn Thị
Hồng Phượng
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
38295299 (Ext. 12)
01682522688
phuongnth@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

 • Thi đua, khen thưởng – Kỷ luật (1)
 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước (1)
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty (2)

* Hỗ trợ chính đầu việc:

 • Định biên (1)
 • Tổ chức bộ máy (1)
 • Đánh giá viên chức (1)
 • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (1)
 • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (2)
 • Quản lý hệ thống chỉ dẫn của UEH (2)
 • Tổ chức sự kiện (1)

* Hỗ trợ phụ đầu việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược (1)
07
Phan Thị Giang Hương
Cử nhân Quản trị
kinh doanh
Cán sự
38295299 (Ext. 18)
0988176304
gianghuong@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

 • Văn thư, lưu trữ (2)
 • Đón tiếp các đoàn khách trong nước (2)
 • Quản lý hệ thống chỉ dẫn của UEH (2)
 • Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (2)
 • Thiết kế, cấp bảng tên viên chức (3)
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Tổ chức sự kiện (1)
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu nhân sự (1)
 • Công tác lễ tân (2)
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (2)

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ viên chức (2)
 • Sao y văn bằng, chứng chỉ; sao lục văn bản, hồ sơ (2)
08

Huỳnh Thị Ngọc Ngân
Cử nhân Kinh tế
Cán sự
38295299 (Ext. 17)
0972937385
nganhtn@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

 • Quản lý phôi văn bằng (1)
 • Quản lý hệ thống tặng phẩm UEH (2)
 • Thủ tục kéo dài thời gian làm việc (2)
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (2)
 • Kê khai tài sản (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Tổ chức sự kiện (1)
 • Văn thư, lưu trữ (2)
 • Công tác lễ tân (2)
 • Đón tiếp các đoàn khách trong nước (2)
 • Cấp giấy xác nhận viên chức (3)

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Quản lý, cập nhật dữ liệu nhân sự (1)
 • Quản lý dấu, chữ ký lãnh đạo (1)
 • Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ viên chức (2)
 • Sao y văn bằng, chứng chỉ; sao lục văn bản, hồ sơ (2)
09
Lý Thị Tuyết Loan
Nhân viên
38295299 (Ext. 14)
0909150015
loantchc@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:

 • Quản lý dấu, chữ ký lãnh đạo (1)
 • Quản lý chứng chỉ UEH (2)
 • Công tác lễ tân (2)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Tổ chức sự kiện (1)
 • Đón tiếp các đoàn khách trong nước (2)
 • Sao y văn bằng, chứng chỉ; sao lục văn bản, hồ sơ (2)
 • Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (2)
 • Thủ tục công tác trong và ngoài nước (2)
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty (2)
 • Thiết kế, cấp bảng tên và các loại giấy tờ, xác nhận người học (3)
 • Cấp giấy xác nhận viên chức (3)
10

Phạm Tấn Phát
Nhân viên
38295299 (Ext. 16)
0918378931
phattchc@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

 • Sao y văn bằng, chứng chỉ; sao lục văn bản, hồ sơ (2)
 • Giao nhận tài liệu, văn bản của đơn vị (3)

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Thủ tục công tác trong và ngoài nước (2)
 • Đón tiếp các đoàn khách trong nước (2)
 • Văn thư, lưu trữ (2)
 • Lập dự toán và thanh, quyết toán (3)
 • Cấp giấy xác nhận viên chức (3)

* Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Tuyển dụng (1)
 • Tổ chức sự kiện (1)
 • Báo cáo tổng hợp (1)
 • Bảo hiểm xã hội (1)
 • Quản lý, cập nhật dữ liệu nhân sự (1)
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (2)
 • Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (2)
 • Sao y văn bằng, chứng chỉ; sao lục văn bản, hồ sơ (2)