Tổ lái xe

Họ tên – Chức vụ
Nhiệm vụ được phân công

Vũ Minh Thoan
DĐ: 0913703780
 

 • Tổ trưởng Tổ Xe.

Nguyễn Đức Công
DĐ: 0986568396
 

 • Nhân viên lái xe;
 • Quản lý xe: Toyota 4 chỗ, biển số: 51A-010.32;
 • Phục vụ công tác của Hiệu trưởng Nguyễn Đông Phong.

Lâm Văn Hưng
DĐ: 0913644042
 

 • Nhân viên lái xe;
 •  Quản lý xe: Toyota 15 chỗ, biển số: 51M-001.80.
Nguyễn Khánh Lân
DĐ: 0908003848
 

 • Nhân viên lái xe;
 • Quản lý xe: Nissan 7 chỗ, biển số: 50M-001.41;
 • Phục vụ công tác của Chủ tịch Hội đồng trường Trần Thế Hoàng và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hoài.
Nguyễn Văn Lộc
DĐ: 0918444487
 • Nhân viên lái xe;
 • Quản lý xe: Toyota 4 chỗ, biển số: 50A-011.40;
 • Phục vụ công tác của Phó Hiệu trưởng Phan Thị Bích Nguyệt.

Nguyễn Tấn Phát
DĐ: 0908153560
 

 • Nhân viên lái xe;
 • Quản lý xe: Toyota 15 chỗ, biển số: 51M-006.83.

Nguyễn Hữu Phước
DĐ: 0913650112
 • Nhân viên lái xe;
 • Quản lý xe: Toyota 7 chỗ, biển số: 50M-005.95;
 • Phục vụ công tác của Chủ tịch Hội đồng tư vấn Nguyễn Ngọc Định và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Huy Nhựt.