1. Danh sách VC đăng ký kiểm tra;

2. Danh sách VC nộp VB2/Chứng chỉ tiếng Anh;

3. Đề thi thử.