1. Hướng dẫn thực hiện quy trình xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021;

2. Danh sách Cán bộ chủ chốt mở rộng;

3. Danh sách Cán bộ chủ chốt.