1. Kế hoạch về công tác quy hoạch cán bộ năm 2015;

2. Biên bản Hội nghị Toàn thể CBVC đơn vị;

3. Biên bản Kiểm phiếu;

4. Phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Trưởng, Phó Trưởng đơn vị;

5. Phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Trưởng, Phó Trưởng bộ môn.