Đăng ký dự tuyển trực tuyến đối với Khối giảng dạy;
Đăng ký dự tuyển trực tuyến đối với Khối quản lý.