– Kế hoạch tổ chức cuộc thi “I LOVE UEH”;

– Biểu mẫu đăng ký.