1. Mẫu kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015;

2. Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập;

3. Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.