Thông báo kết quả xét đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2012

Văn bản số: 122/TB-ĐHKT-TCHC
Ngày: 25/01/2013
Người ký: Hiệu trưởng – GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng trường đã họp xét đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2012 vào ngày 18 tháng 01 năm 2013, nay Trường thông báo đến các đơn vị kết quả cụ thể như sau:

            1. Đối với các danh hiệu thi đua năm học 2012

            1.1. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng nhất trí đề nghị Hiệu trưởng chuẩn y 523 (năm trăm hai mươi ba) cán bộ, viên chức đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”205 (hai trăm lẻ năm) cán bộ, viên chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 36 (ba mươi sáu) tập thể đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.

            1.2. Về danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” cho cá nhân, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng đã bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 12 (mười hai) cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”. Danh sách cụ thể như sau:

Stt

Họ tên

Đơn vị

1

Nguyễn Đông Phong

Ban Giám hiệu

2

Phan Thị Bích Nguyệt

Ban Giám hiệu

3

Nguyễn Trọng Hoài

Ban Giám hiệu

4

Trần Hoàng Ngân

Ban Giám hiệu

5

Trần Ngọc Thơ

Khoa Tài chính doanh nghiệp

6

Nguyễn Đình Thọ

Khoa Quản trị kinh doanh

7

Trần Thế Hoàng

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên

8

Võ Văn Nhị

Khoa Kế toán – Kiểm toán

9

Trương Hồng Khánh

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

10

Nguyễn Văn Sĩ

Viện Đào tạo Sau đại học

11

Nguyễn Thiện  Duy

Trung tâm Dịch vụ Kinh tế

12

Trầm Thị Xuân Hương

Khoa Ngân hàng

 

1.3. Về danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho tập thể đơn vị, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng đã bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 16 (mười sáu) tập thể đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. Danh sách cụ thể như sau:

Stt

Đơn vị

Ghi chú

1

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên

2

Phòng Tổ chức – Hành chính

3

Khoa Tài chính công

4

Viện Đào tạo Sau đại học

5

Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế

6

Phòng Tài chính – Kế toán

7

Khoa Tài chính doanh nghiệp

8

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

9

Khoa Kế toán – Kiểm toán

10

Khoa Quản trị kinh doanh

11

Khoa Ngân hàng

12

Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing

13

Ban Ngoại ngữ

14

Khoa Kinh tế phát triển

15

Khoa Lý luận chính trị

16

Phòng Quản trị – Thiết bị

1.4. Về danh hiệu “Cờ thi đua cấp Bộ” cho tập thể, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng đã bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn và công nhận cho 02 (hai) tập thể đạt danh hiệu “Cờ thi đua cấp Bộ”. Danh sách cụ thể như sau:

Stt

Đơn vị

Ghi chú

1

Khoa Tài chính doanh nghiệp

2

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên

            2. Đối với các hình thức khen thưởng năm học 2012

            2.1. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng đã bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 (hai) tập thể và 03 (ba) cá nhân. Danh sách cụ thể như sau:

Stt

Họ và tên/Đơn vị đề nghị

Ghi chú

1

Khoa Tài chính công

2

Khoa Ngân hàng

3

Phan Thị Bích Nguyệt

Phòng TC-HC

4

Trần Huy Hoàng

Khoa Ngân hàng

5

Sử Đình Thành

Khoa Tài chính công

            2.2. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng đã bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 03 (ba) tập thể và 10 (mười) cá nhân. Danh sách cụ thể như sau:

Stt

Họ tên/ Đơn vị đề nghị

Ghi chú

1

Khoa Toán – Thống kê

2

Khoa Tài chính doanh nghiệp

3

Phòng Tài chính – Kế toán

4

Nguyễn Đông Phong

BGH

5

Trần Hoàng Ngân

BGH

6

Nguyễn Đình Thọ

K.QTKD

7

Trần Ngọc Thơ

K.TCDN

8

Nguyễn Ngọc Định

BGH

9

Nguyễn Thị Liên Hoa

K.TCDN

10

Nguyễn Thiện Duy

TT.DVKT

11

Nguyễn Văn Sĩ

V.ĐTSĐH

12

Võ Thanh Thu

K.TM-DL-MAR

13

Trầm Thị Xuân Hương

K.NH

Đề nghị các Trưởng đơn vị thông báo kết quả xét đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2012 cho CBVC trong đơn vị được biết./-