Thông báo cử đoàn cán bộ, giảng viên đi thăm và trao đổi kinh nghiệm với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân