Kết quả thi đua, khen thưởng các năm (Từ 2003 đến 2014)