Quyết định về việc thành lập Bộ môn Kinh tế nông nghiệp – Tài nguyên môi trường trên cơ sở sáp nhập hai Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ môn Kinh tế môi trường và Tài nguyên thiên nhiên trực thuộc Khoa Kinh tế

QD 2607 - TL BO MON KTNN-TNMT-1