Quyết định về việc thành lập Ban tiếp và làm việc với đoàn Cán bộ – Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân