Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với viên chức của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

Quy định này thay thế Quy định số 884/QyĐ-ĐHKT-TCHC ngày 25/3/2015 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với cán bộ, viên chức của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Tải PDF