Quy định này thay thế Quy định số 884/QyĐ-ĐHKT-TCHC ngày 25/3/2015 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với cán bộ, viên chức của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Tải PDF