Ngày ban hành 27/4/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Văn bản bị thay thế/sửa đổi/bổ sung
Thay thế Quy định số 839/QyĐ-ĐHKT-TCHC ngày 20 tháng 3 năm 2015