– Tải PDF;

– Mẫu đơn;

– Website đăng ký nghỉ hằng năm: http://hrm.dev.ueh.edu.vn/adminueh/default.aspx.