Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Nhà giáo Nhân dân

Stt Họ tên Chức danh, học vị Năm phong Ghi chú
01 Trần Văn Chánh GS,TS 2000 NGƯT-1990
02 Nguyễn Thanh Tuyền GS,TS 2006 NGƯT-1994
03 Nguyễn Tấn Lập GS,TS 2010 NGƯT-1992
04 Đào Văn Tài PGS,TS 2010 NGƯT-1990
05 Nguyễn Thị Diễm Châu PGS,TS 2010 NGƯT-1994
06 Dương Thị Bình Minh GS,TS 2012 NGƯT-2006

Nhà giáo Ưu tú

Stt Họ tên Chức danh, học vị Năm phong Ghi chú
01 Du Lô Giang PGS,TS 1988
02 Trần Trung Hậu PGS,TS 1988
03 Đào Công Tiến PGS 1990
04 Trương Văn Khảng GS,TS 1990
05 Võ Thành Hiệu PGS 1992
06 Nguyễn Thành Xương GS,TS 1992
07 Nguyễn Ngọc Nga PGS,TS 1992
08 Lê Minh Thơi GVC 1992
09 Lê Lương PGS,TS 1992
10 Nguyễn Kim Thúy PGS,TS 1994
11 Ung Bửu PGS,TS 1994
12 Lê Văn Phi PGS,TS 1996
13 Nguyễn Đức Khương PGS,TS 1996
14 Phan Trọng Kỳ GVC 1996
15 Nguyễn Văn Tề GVC 1996
16 Lều Kim Ngọc GVC 1998
17 Vũ Văn Nghinh GVC 1998
18 Nguyễn Thị Liên Diệp PGS,TS 2000
19 Đồng Thị Thanh Phương PGS,TS 2000
20 Nguyễn Việt PGS,TS 2006
21 Hoàng Thị Chỉnh GS,TS 2008
22 Trần Hoàng Ngân PGS,TS 2008
23 Võ Thanh Thu GS,TS 2008
24 Đoàn Thị Hồng Vân GS,TS 2008
25 Nguyễn Tăng Hảo GVC 2010
26 Võ Thành Lữ GVC 2010
27 Trần Xuân Nhựt GVC 2010
28 Nguyễn Ngọc Định PGS,TS 2010
29 Nguyễn Đông Phong GS,TS 2012
30 Phạm Văn Dược PGS,TS 2012
31 Phan Thị Bích Nguyệt PGS,TS 2012
32 Lê Văn Hưng TS 2012