Lãnh đạo phòng

Stt

Họ tên – Chức vụ

Phụ trách

01

 Nguyễn Quốc Khanh
Tiến sĩ Kinh tế
Trưởng phòng
38244335
0913620122
qk@ueh.edu.vn
* Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Tổ chức – Hành chính

* Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy;
 • Quy hoạch và bổ nhiệm/miễn nhiệm/bãi nhiệm cán bộ;
 • Định biên;
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược;

* Công tác khác:

 • Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự UEH.

02

 Cao Văn Tiến
Thạc sĩ Kinh tế
Phó Trưởng phòng
38295299 (Ext. 11)
0913910493
vantien@ueh.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc:

 • Hành chính, tổng hợp, thống kê;
 • Hệ thống quản lý chất lượng UEH;
 • Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kỷ niệm chương;
 • Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;
 • Cổng thông tin UEH/TCHC, hệ thống LCD/LED;
 • Văn thư, lưu trữ;
 • Bảo vệ chính trị nội bộ;
 • Quân sự, quốc phòng;
 • Các công việc khác do Trưởng phòng giao/ủy quyền.

* Phụ trách Đội Bảo vệ và Trung đội Tự vệ UEH

* Công tác khác:

 • Giám đốc công ty TNHH MTV In Kinh tế;
 • Phó Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự UEH.
 • Bí thư chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính.

 03

Nguyễn Thị Đoan Trân
Thạc sĩ Kinh tế
Phó Trưởng phòng
38229272 (Ext. 11)
0908940035
doantran@ueh.edu.vn
* Phụ trách các mảng công việc

 • Tuyển dụng;
 • Đánh giá, điều động, luân chuyển;
 • Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước;
 • Chế độ, chính sách;
 • Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Giảng viên cao cấp/chính; Chuyên viên cao cấp/chính và tương đương;
 • Tổ chức sự kiện;
 • Thống kê, dữ liệu nhân sự;
 • Công tác pháp chế;
 • Lễ tân;
 • Hoạt động các viện, trung tâm, công ty;
 • Các công việc khác do Trưởng phòng giao/ủy quyền.

* Phụ trách Tổ Xe

* Công tác khác:

 • Phó Bí thư chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính.