Kết quả bình chọn và vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu, giải thưởng của năm 2012

Văn bản số: 271/TB-ĐHKT-TCHC
Ngày: 05/3/2013
Người ký: Hiệu trưởng – GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Ngày 05 tháng 3 năm 2013, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường đã tiến hành họp để bình chọn và vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu, giải thưởng của năm 2012 cho 03 khối giảng dạy, quản lý và phục vụ. Kết quả bình chọn cụ thể như sau:

▪ Danh hiệu “Giảng viên của năm”

 1. PGS.TS. Sử Đình Thành, Trưởng khoa Tài chính công;
 2. PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Khoa Quản trị kinh doanh;
 3. PGS.TS. Võ Văn Nhị, Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán.

▪ Danh hiệu “Cán bộ quản lý của năm”

 1. ThS. Bùi Quang Hùng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán;
 2. ThS. Nguyễn Thiện Duy, Giám đốc trung tâm Dịch vụ Kinh tế;
 3. PGS.TS. Nguyễn Văn Sĩ, Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học.

▪ Danh hiệu “Nhân viên của năm”

 1. Ông Vũ Minh Thoan, Phòng Tổ chức – Hành chính;
 2. Bà Lý Thị Tuyết Loan, Phòng Tổ chức – Hành chính;
 3. Ông Ninh Văn Phúc, Phòng Quản trị – Thiết bị.

▪ Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm”

 1. PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Khoa Quản trị kinh doanh;
 2. GS.TS. Trần Ngọc Thơ, Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp;
 3. PGS.TS. Sử Đình Thành, Trưởng khoa Tài chính công.

Trường sẽ thông tin chi tiết về buổi lễ vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu, giải thưởng năm 2012 trên lịch công tác trong thời gian tới.

Trân trọng,