1. Danh sách thành viên Ban ISO-UEH;

2. Lịch xem xét tài liệu và đánh giá sơ bộ;

3. Lịch đánh giá chính thức.