HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

BÁO CÁO MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 2013

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 2014

 

Tài liệu cấp 2

QUY CHẾ TỒ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRONG UEH

TCHC.QT.01 – QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

TCHC.QT.02 – QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG – ver 1

TCHC.QT.02 – QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG – ver 2

TCHC.QT.03 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

TCHC.QT.04 – QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

TCHC.QT.05 – QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỬA CẢI TIẾN

TCHC.QT.06_QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

TCHC.QT.07 – TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

TCHC.QT.08 – QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ

TCHC.QT.09 – QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO

QLDT.QT.01 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

QLDT.QT.02 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

QLDT.QT.03 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÁT VĂN BẰNG HỆ CHÍNH QUY

ĐTTC.QT.01 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ GIẢNG DẠY  VỪA LÀM VỪA HỌC

VSĐH.QT.01 – QUY TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

VSĐH.QT.02 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ TIẾN SĨ

QLKH.QT.01 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

QLKH.QT.02 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

TCKT.QT.01 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ THU, CHI HỌC PHÍ

TCKT.QT.02 – QUY TRÌNH TẠM ỨNG THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

TCKT.QT.03 – QUY TRÌNH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TCKT.QT.04 – QUY TRÌNH KÊ KHAI, THANH TOÁN THU NHẬP HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ THÔNG QUA DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

TCKT.QT.05 – QUY TRÌNH LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

TCKT.QT.06 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG, BIÊN LAI VÀ CÁC KHOẢN THU ĐÀO TẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

TCKT.QT.07 – MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

THTr.QT.01 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

KTHI.QT.01 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI

KTHI.QT.02 – QUY TRÌNH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KTHI.QT.03 -QUY TRÌNH IN SAO ĐỀ THI TUYỂN SINH

KTHI.QT.04 – QUY TRÌNH CHẤM THI TỐT NGHIỆP

QTTB.QT.01 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN

QTTB.QT.04 –  QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN

QLGD.QT.01 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG THỜI KHÓA BIỂU

QLGD.QT.02 – QUY TRÌNH XÁC NHẬN GIỜ GIẢNG

CNTT.HD.01 – HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ THAY ĐỖI THÔNG TIN TÀI KHOẢN EMAIL UEH

CNTT.QĐ.01 – QUY ĐỊNH KHAI THÁC HỆ THỐNG CNTT UEH

CNTT.QĐ.02 – QUY ĐỊNH SỬ DỤNG MẠNG WIFI UEH

CNTT.QĐ.03 – QUY ĐỊNH SỬ DỤNG MÁY TÍNH CÁ NHÂN VÀ KHAI THÁC MẠNG INTERNET

CNTT.QĐ.04 – QUY ĐỊNH MẠNG LAN ĐƠN VỊ CỦA UEH

CNTT.QĐ.05 – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CNTT ĐƠN VỊ UEH

CNTT.QĐ.06 – QUY ĐỊNH VỀ WEBSITE ĐƠN VỊ CỦA UEH

CNTT.QĐ.07 – NỘI QUY PHÒNG LÀM VIỆC

CNTT.QĐ.08 – NỘI QUY PHÒNG SERVER

CNTT.QĐ.09 – NỘI QUY PHÒNG LAB

CNTT.QT.01 – QUY TRÌNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CNTT.QT.02 – QUY TRÌNH SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU

ISB.QT.01 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ TUYỂN SINH CỬ NHÂN

ISB.QT.02 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ TUYỂN SINH THẠC SĨ

ISB.QT.03 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ TUYỂN SINH TIẾN SĨ

ISB.QT.04 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

THVI.HD.01 – HƯỚNG DẪN MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU

THVI.QĐ.01 – QUY ĐỊNH THAM KHẢO TÀI LIỆU THƯ VIỆN

THVI.QT.01 – QUY TRÌNH BỔ SUNG TÀI LIỆU

DVKT.HD.01 – HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC GIỮ XE

DVKT.QT.01 – QUY TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN, LƯU HỌC SINH, HỌC VIÊN NỘI TRÚ