Đội bảo vệ

Họ tên – Chức vụ Nhiệm vụ được phân công

Đội bảo vệ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Đinh Nguyễn Thái Kiệt
DĐ: 0982332269

Đội trưởng

Nguyễn Vĩnh Thuận
DĐ: 0908003080

Nhân viên
Tổ Bảo vệ cơ sở A, B, C, D, E, H
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên