1. Danh sách đăng ký;

2. Giấy cam kết;

3. Syllabus EMI.