1. Phiếu tự đánh giá của ứng viên tham gia Đề án 911;

2. Phụ lục hồ sơ tham gia Đề án 911;

3. Thông báo số 80/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.