Phiếu đánh giá ứng viên đi bồi dưỡng tiếng Anh tại nước ngoài.