Công văn về việc xét đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2012

Công văn về việc xét đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2012

10:52 – 19/12/2012
Văn bản số: 1435/ĐHKT-TCHC
Ngày: 17/12/2012
Người ký: Hiệu trưởng – GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Trường hướng dẫn các đơn vị xét đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2012 như sau:

1. Hồ sơ gửi các đơn vị

– Bộ tiêu chuẩn Thi đua – Khen thưởng;

– Bản (giấy) các mẫu dùng để đánh giá và cho điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc đơn vị.

2. Tiến độ

– Từ ngày 18/12/2012-04/01/2013 các đơn vị triển khai cho CBVC tự đánh giá, tổ chức họp xét và nộp hồ sơ thi đua-khen thưởng về Phòng TC-HC (Ms. Trân);

– Từ ngày 07-11/01/2013 Phòng TC-HC tổng hợp, trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường xét duyệt;

– Từ ngày 14-18/01/2013 các tập thể, cá nhân được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng bậc cao kê khai hồ sơ theo mẫu hướng dẫn (đăng tải tại website phòng TC-HC: www.tchc.ueh.edu.vn, mục Thi đua – Khen thưởng);

– Từ ngày 21 – 25/01/2013 Phòng TC-HC hoàn chỉnh hồ sơ, trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng bộ Giáo dục và Đào tạo xét duyệt.

3. Hồ sơ gửi Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường

– Biên bản họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị;

– Bảng tổng hợp danh sách xét đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (Mẫu 1);

– Tất cả bản (giấy) sau khi đánh giá và cho điểm của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị (xếp theo thứ tự A, B, C..).

Lưu ý: Bảng tổng hợp (Mẫu 1) gửi đồng thời bằng bản (giấy) và e-mail, địa chỉ doantran@ueh.edu.vn.

Đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai việc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2012 theo đúng hướng dẫn nói trên./-