Công văn về việc cử nhân sự tham gia Khóa đào tạo về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Văn bản số: 223/ĐHKT-TCHC
Ngày: 25/02/2013
Người ký: Hiệu trưởng – GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Căn cứ chương trình và phương pháp triển khai dự án “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008”, Trường phối hợp cùng công ty APAVE tổ chức Khóa đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Mục đích: để hiểu rõ các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008; phương pháp thiết lập trình tự ban hành, hình thức viết và trình bày các hệ thống tài liệu tại UEH.

Đối tượng: các nhân sự sẽ tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị.

Thời gian cụ thể:

Lớp

Ngày

Thời gian

Nội dung làm việc

Lớp 1

05&06/3/2013

08h00-11h30

13h30-16h30

Đào tạo nhận thức HTQLCL
(theo ISO 9001:2008)

07/3/2013

08h00-11h30

Đào tạo soạn thảo văn

Lớp 2

08&12/3/2013

08h00-11h30

13h30-16h30

Đào tạo nhận thức HTQLCL
(theo ISO 9001:2008)

13/3/2013

08h00-11h30

Đào tạo soạn thảo văn

Lớp 3

14&15/3/2013

08h00-11h30

13h30-16h30

Đào tạo nhận thức HTQLCL
(theo ISO 9001:2008)

18/3/2013

08h00-11h30

Đào tạo soạn thảo văn bản

Đề nghị các Trưởng đơn vị cử nhân sự tham gia đúng yêu cầu của văn bản.

Danh sách gửi về phòng Tổ chức – Hành chính (Vân Kiều, email: vankieu@ueh.edu.vn, điện thoại: 38 229 272 ext: 17) trước ngày04/3/2013./-